Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή (ΑPP10796) με γνωστικό αντικείμενο “Τοπογραφία και Υδραυλικά Έργα” του τμήματος μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.