Προκήρυξη μίας (1) θέσης της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Λειτουργιών στις Υπηρεσίες (Operations Management in Services)»