Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελών Ε.T.E.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης