Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ – ΕΤΕΠ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών