Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση των Mελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος