Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στα όργανα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π.:

Ε.ΔΙ.Π.- ΩΘΠΕ46ΨΖ3Π-4ΤΜ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π.:

Ε.Τ.Ε.Π. – ΩΓ3746ΨΖ3Π-Δ0Σ