Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π και των αναπληρωτών τους, στην Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο συνημμένο αρχείο:

Ω3ΦΤ46ΨΖ3Π-ΙΓ8_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΤΕΠ_ΕΔΙΠ-ΣΧΟΛΗ_ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ