ΠΡΑΞΗ ορισμού Ο.Δ.Ε. για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών