Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική των Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών» (APP35300) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.