Διαπιστωτική Πράξη – Απόφαση συγκρότησης της Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος