Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Μέθοδοι Αντοχής σε Δομικά Στοιχεία Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού» (Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10433)