Πρόσκληση εκλεκτορικού σώματος – Ορισμός εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης στο γνωστικό αντικείμενο «Τομεακή – Κλαδική Οικονομική» μετά από Αναπομπή