Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.