Εκλογικός κατάλογος των μελών ΔΕΠ για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Παρουσιάζεται εκλογικός κατάλογος των μελών ΔΕΠ για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, όπως επικυρώθηκε σήμερα (24-03-2023) από την Κεντρική  Εφορευτική Επιτροπή.