Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και δυναμική ανάλυση δομικών κατασκευών» (APP 29898), του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προκειμένου να προβεί στον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής.