26794/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΝΑΝΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ-ΝΕΑ ΟΔΟΣ» (Κωδ. Έργου 30253)» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Α. Μητρόπουλο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου να απασχολήσει με Ανταποδοτική Υποτροφία έναν (1) Μεταδιδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της στη διαύγεια και όχι πριν την 01/08/2022 έως την 04/12/2022 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00 € ανά μήνα και θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα.

α αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν είτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ), είτε θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά ή ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη ημερομηνία στο φάκελο αποστολής), το αργότερο μέχρι την ημέρα 28/07/2022 και ώρα 13:30.