Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση απασχολησιμότητας με το Oracle APEX» με Κωδικό Έργου 80703 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ στο πλαίσιο του έργου «2021-1-SI01-KA220-HED-000032218» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημήτριο Βαρσάμη, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν είτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ), είτε θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά ή ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη ημερομηνία στο φάκελο αποστολής), το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη 28/07/2022, και ώρα 13:30.