Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης  μέλους ΔΕΠ βαθμίδας  Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Συγχωνεύσεις».