36976/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 1 θέσης εξωτερικού συνεργάτη από τον ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Βοηθός της Παιδαγωγικής Καινοτομίας και της χρήσης του προγράμματος SELFIE (SHERPA) (Κωδ. Έργου 30342)» που χρηματοδοτείται από τον φορέα ERASMUS+ KA3 – Support for Policy Reform – European Forward Looking Cooperation Projects in the field of Education and Training EACEA 36/2018 και ίδια κεφάλαια, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Αύγουστο Τσινάκο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο), που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη, 04/11/2021, και ώρα 13:30.

Περισσότερα, εδώ: https://rc.ihu.gr/?p=5064