Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου «Οικονομικών – Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τριετή θητεία.