Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικά αντικείμενα:

1) «Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» και

2) «Φωτογραμμετική Παραγωγή και Εικονική-Επαυξημένη Πραγματικότητα».