Πρόσκληση κοινής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Καθηγητή Α΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων

Δείτε την παρακάτω