Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.