Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής εκπροσώπων προσωπικού Ε.TE.Π. και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Δείτε τη σχετική