6480/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση δύο (2) θέσεων εξωτερικών συνεργατών και μιας (1) θέσης ανταποδοτικής υποτροφίας υποψηφίου διδάκτορα με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.