Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για τη μονιμοποίηση του κου Αλκιβιάδη Τσιμπίρη
στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και Κατηγοριοποίηση”