Κατάθεση-Υποβολή Πτυχιακών Εργασιών

Η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών/τριών του τμήματος Μαιευτικής θα γίνει όπως προγραμματίστηκε από τις 2 έως τις 4 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, εξαιτίας της αδυναμίας εκτύπωσης της εργασίας σε έντυπη μορφή και της δημιουργίας των CDs, λόγω του lockdown, η αποστολή της θα γίνει ηλεκτρονικά στις παραπάνω ημερομηνίες στην γραμματεία στο παρακάτω email: info@midw.ihu.gr

Οι φοιτητές/ήτριες θα πρέπει να αποστείλουν:

1) Tο έντυπο υποβολής πτυχιακής εργασίας συμπληρωμένο από τους ίδιους και υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή

2) Oλοκληρωμένη την πτυχιακή εργασία σε μορφή pdf

Οι φοιτητές/ήτριες είναι υποχρεωμένοι/ες, για να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πτυχιακής Εργασίας, όταν επαναλειτουργήσουν τα Φωτοτυπικά Κέντρα, να αποστείλουν στην Γραμματεία:

1) Ένα (1) έντυπο αντίγραφο της Πτυχιακή Εργασία τους και
2) Τρία (3) CDs

Εκ μέρους της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών