Προκήρυξη μίας (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Ξύλου»