Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Οικονομική Γεωγραφία , Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (APP 17397)”