Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης του εκπροσώπου των µελών Ε.∆Ι.Π. στη Συνέλευση τoυ Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)