Διαπιστωτική Πράξης εκλογής εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας  και Διοίκησης του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος