Ανάδειξη εκπροσώπων με τους αναπληρωτές ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙΠΑΕ