Ανασυγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)