Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του ∆Ι.ΠΑ.Ε.

ENV-ENG-ΨΞΑΙ46ΨΖ3Π-81Ψ