Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση των Mελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φ. Π.

Προκήρυξη Ε.ΔΙ.Π.:

Προκήρυξη Ε.ΤΕ.Π.: