Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ – ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ