Κατάθεση Εισηγητικού Σημειώματος για την πλήρωση κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στη θεωρία του εσωτερικού χώρου και της αρχιτεκτονικής» (ΑΡΡ 36968)