Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών» (APP35300) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.