Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ -ΕΔΙΠ στη Σύγκλητο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος