Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τομεακή – Κλαδική Οικονομική» μετά από Αναπομπή