“Εκλογικοί κατάλογοι Ε.Τ.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. Ε.Ε.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για τη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε.”.