«Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος εκλογής μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Τομεακή – Κλαδική Οικονομική»