Πρακτικό ανάρτησης πινάκων αξιολόγησης και κατάταξης ακαδημαϊκών υποτρόφων και εισηγητική έκθεση της τριμελούς επιτροπής του Τμήματος Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης