ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 01/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2021, αναρτούμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης-επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Καβάλας, Δράμας και Έβρου, δυνάμει της αριθμ. ΔΦ 2.2/15998/28-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΕΑ46ΨΖ3Π-ΜΧΞ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 01/2021.