Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με θέμα “Συγκρότηση εκλεκτορικού για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Ευφυών Ρομποτικών Συστημάτων και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», APP23281”.