Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με θέμα “Συγκρότηση εκλεκτορικού για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικές Ανταγωνισμού στις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις», APP23246”.