Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η  Π Ρ Α Ξ Η

Εκλογή εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π.) που υπηρετεί στο Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Δείτε τη σχετική