Ακολουθώντας τις αρχές της διασφάλισης ποιότητας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θεσμοθέτησε με το ΦΕΚ 4451/2019 τη MO.ΔΙ.Π. του και όρισε ως βασικές της αρμοδιότητες ως εξής:

  • α) Την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.
  • β) Την οργάνωση, λειτουργία και συνεχής βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.
  • γ) Τον συντονισμό και υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  • δ) Την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘΑΑΕ.
  • ε) Την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης σε συνεργασία με την ΑΔΙΠ.
  • στ) Η συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.

Ειδικότερα, εκτός από τις ως άνω αναφερόμενες γενικές αρμοδιότητες, ευθύνη της MO.ΔΙ.Π. είναι η υλοποίηση και των ακόλουθων:

 • Η συστηματική αναθεώρηση/επικαιροποίηση του εγχειριδίου ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.
 • Η εποπτεία της εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) και ο περιοδικός έλεγχος της λειτουργίας του στα πεδία εφαρμογής του.
 • Η σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων αποκλίσεων και συστάσεων προς βελτίωση.
 • Η ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών ελέγχου των κριτηρίων σχετικά με τον σχεδιασμό, την έγκριση και την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών με σκοπό τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.
 • Η συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων ποιότητας, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, τόσο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (Ο.Π.Ε.Σ.Π.) της ΕΘΑΑΕ όσο και από το πληροφοριακό σύστημα της MO.ΔΙ.Π. και ιδίως δεδομένων σχετικών με τα προγράμματα σπουδών, το διδακτικό και ερευνητικό έργο και τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος.
 • Η στατιστική ανάλυση και απεικόνιση δεδομένων ποιότητας και αποτελεσμάτων αξιολόγησης, ως σημαντικά εργαλεία για λήψη αποφάσεων για κάθε επίπεδο λειτουργίας του Ιδρύματος.
 • Η αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών του ιδρύματος (προγράμματα δια βίου μάθησης, σεμινάρια, υπηρεσίες προς τρίτους, ερευνητικών προγραμμάτων, λειτουργία θεσμοθετημένων εργαστηρίων κ.λπ.).
 • Η Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών μετά από την Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.
 • Η ευθύνη για συστηματική παρακολούθηση της επικαιροποίησης των ιστοσελίδων των Τμημάτων, των Σχολών, της MO.ΔΙ.Π. και του Ιδρύματος, με σκοπό την έγκυρη και επαρκή παροχή και διάχυση δημόσιας πληροφόρησης αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών και τη γενικότερη δραστηριότητα του Ιδρύματος.
 • Η διαβίβαση των τελικών εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης: πιστοποίησης/επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών στις Ακαδημαϊκές μονάδες.
 • Η αποδελτίωση των πάσης φύσεως εκθέσεων για την επισήμανση των αδυναμιών με σκοπό την διαμόρφωση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα σχετικά με την ενίσχυση περιοχών οι οποίες χρήζουν βελτίωσης.
 • Η μέριμνα για τη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος της MO.ΔΙ.Π. και της ΕΘΑΑΕ με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος και η συνεχής ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της MO.ΔΙ.Π., όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο.
 • Η ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος σχετικά με διεθνείς τάσεις και καλές πρακτικές αναφορικά με τη διασφάλιση ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Η οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων, ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της MO.ΔΙ.Π.
 • Η δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.
 • Η παρακολούθηση των διεθνών πινάκων κατάταξης, η σύνταξη ενημερωτικών εκθέσεων και ανακοινώσεων για τη θέση του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε αυτούς, ο σχεδιασμός δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος σε αυτούς, η επικοινωνία και η κατά το δυνατόν συνεργασία με τα στελέχη των οργανισμών που συντάσσουν τους πίνακες κατάταξης.
 • Η συνεργασία και η επικοινωνία με την ΕΘΑΑΕ καθώς και με τα υπόλοιπα μέρη τα οποία εμπλέκονται στην εφαρμογή και υλοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος.
 • Η συμμετοχή στις ενημερωτικές συναντήσεις της ΕΘΑΑΕ και η ανάληψη ενημέρωσης των ΟΜΕΑ των Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για τις αλλαγές σε θέματα διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Η σύνταξη και πρόταση χρονοδιαγράμματος, προγραμματισμού και απολογισμού δράσεων καθώς και η σύνταξη του απολογισμού δράσεων.
 • Η σύνταξη Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος και η διαβίβαση τους στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης
 • Ο εντοπισμός και η προβολή των βέλτιστων πρακτικών του Ιδρύματος.