Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διαμορφώνεται και εφαρμόζεται, με ευθύνη και πρωτοβουλίες της  οικείας Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π),  Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.),  το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών και  δραστηριοτήτων του ιδρύματος. 

Σκοπός του Ε.Σ.Δ.Π.  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του  Ιδρύματος και η συνεχής βελτίωση του Εκπαιδευτικού  και ερευνητικού έργου του, καθώς και η αποτελεσματική εργασία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα  με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού  Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ. 

Το πεδίο εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Π. είναι η ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών  του Ιδρύματος, η πιστοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π., καθώς και η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές  και υπηρεσιακές διοικητικές μονάδες και το ανθρώπινο  δυναμικό. Ειδικότερα, τα επίπεδα εφαρμογής των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας είναι το διδακτικό, το  ερευνητικό και το διοικητικό έργο. 

Το Ε.Σ.Δ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος περιλαμβάνει όλες εκείνες  τις διεργασίες και διαδικασίες που απαιτούνται από το  Ίδρυμα για τη συστηματική εφαρμογή της διασφάλισης  ποιότητας με σκοπό τη βελτίωση του όλου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που συντελείται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε., και ειδικότερα την εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του όπως απαιτεί  η νομοθεσία. 

Η τεκμηρίωση του ΕΣΔΠ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, βασικά έγγραφα, που αποδεικνύουν τη δομή και την οργάνωσή του, όπως το Εγχειρίδιο Ποιότητας.

Το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος θεσμοθετήθηκε με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 4451/τ. Β’/03-12-2019).

Για τη διοίκηση και διαχείριση του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος είναι υπεύθυνη η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ).