Στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας και ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων ποιότητας η ΜΟΔΙΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος χρησιμοποιεί τα παρακάτω Πληροφοριακά Συστήματα:

Πρόκειται για το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές αξιολογήσεις τόσο του εκπαιδευτικού έργου όσο και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Προβλέπεται διαβάθμιση πρόσβασης ανά κατηγορία χρηστών.

Πρόκειται για το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας των ΑΕΙ που αναπτύχθηκε από την ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ) για την ετήσια καταχώρηση των δεδομένων ποιότητας από τη ΜΟΔΙΠ του κάθε Ιδρύματος.